Juchas

10 tekstów – auto­rem jest Juchas.

Zapomnienie

Jedną rzecz wiadomo.
Ludzka głupo­ta nie zna granic.
Nie zna gra­nic je­go wyobraźnia.
Ale to co naj­bar­dziej prze­suwa granicę,
To je­go okrucieństwo.
Jed­na kula,
Je­den krzyk,
Jed­no oskarżenie.
Ty­le wys­tar­czy by rozpętać piekło.
No­si wiele imion, po­jawia się wszędzie,
A daje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 czerwca 2014, 20:35

Honor

Ho­nor wy­daje się rzeczą piękną.
Śmierć w imię swych przekonań,
W imię swej duszy, swe­go zdania.
To wszys­tko rzeczy piękne,
Rzeczy god­ne zapamiętania.
Zam­kniesz oczy wierząc w swą słuszność.
Uwie­rzysz, że zacho­wałeś swą godność.
Jed­nak przeżyj.
Spójrz za co ludzie od­da­li swe życia.
Stań na sto­sie trupów i za­pytaj ile znaczy honor.
Cisza będzie twoją je­dyną odpowiedzią.
I ona będzie prześla­dować cię do końca życia. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 marca 2014, 23:18

Uśmiech

Zaw­sze na­dej­dzie ta chwila.
Mo­ment, w którym opa­da kurtyna.
Cały świat za nią po­zos­ta­nie,
Twój do­bytek, twe ce­le, wszys­tko prochem się stanie.
Wte­dy gdy oczy twe zam­kną się a dusza ule­ci w górę,
Anioł śmier­ci przyjdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 marca 2014, 21:41

Vendetta

Ludzie stworzy­li władzę,
Władza stworzyła niewolnika,
Niewol­nik stworzył ideę,
Idea zrodziła nadzieję,
A nadzieja obudziła człowieka. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 lutego 2014, 16:24

Maska

Słońce dusze ukrywa.
Księżyc maskę uczuć zrywa.
Cho­ciaż sta­ramy się przer­wać nić przeznaczenia,
Nic się nie zmienia
Człowiek się zmienia, zmienia się ro­ku po­ra.
Jed­nak świat po­zos­ta­je ta­ki sam.
Sza­ta ut­ka­na z kłam­stw, mas­ka ule­piona z fałszy­wych barw.
To cię nie uchro­ni, bo ra­zem ze swoją szatą, ra­zem ze swoją maską,
Na końcu zaw­sze po­zos­ta­niesz sam. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2014, 23:01

Kiedyś marzyłem o do­rosłości i błagałem o szyb­ki upływ cza­su, te­raz proszę by ten czas cofnąć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 listopada 2013, 16:36

Kiedyś ludzie za­bija­li i niszczy­li by udo­wod­nić prawdę swych przekonań.
Je­dyne co się od wte­dy zmieniło to ilość po­wodo­wanych zniszczeń. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 listopada 2013, 11:44

Każdy jest sza­leńcem, tyl­ko każdy jest nim na swój sposób. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 17:38

Śmierć uśmie­cha się do nas wszys­tkich, a je­dyne co człowiek może zro­bić, to ten uśmiech odwzajemnić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2013, 20:13

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 27 października 2013, 21:47

Juchas

Juchas

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

2 czerwca 2014, 20:35Juchas do­dał no­wy tek­st Zapomnienie